0%

Narodowy Sympatyk
4.9
Narodowy Sympatyk

Narodowy Sympatyk review

Narodowy Sympatyk is an application designed by NarodowySympatyk. Narodowy Sympatyk was first published on November 9, 2019. It is currently available on the following platforms: Android.

Android

If you are a proud owner of the Android device, Narodowy Sympatyk requires 5.0 and up. The most current version is 2.5.0 Before getting Narodowy Sympatyk consider content rating:

  • Everyone

Narodowy Sympatyk requires 28M of empty space on your smartphone. App’s success is proven by 1000+ downloads.


Narodowy Sympatyk to platforma informacyjna zbudowana wokół szlachetnego świata patriotycznego zaangażowania. Powstał, by udostępniać informacje o działalności narodowej, promować nowe inicjatywy i zachęcać do pogłębiania swojej wiedzy. Narodowy Sympatyk to krok od własnego wkładu, powzięcia sprawy w swoje ręce, to także ideowy przekaz dla wszystkich zainteresowanych radykalną zmianą swojego życia. Aplikacja jest mobilną sumą wydarzeń, artykułów, i literatury o tematyce patriotycznej. Jest rozwiązaniem pionierskim w środowisku patriotycznym. Jest dedykowana sympatykom sprawy narodowej i wspiera codzienny aktywizm. Czyni odbiorcę poinformowanym i zorganizowanym, pełnym dumy we wspólnym marszu ku fascynującej przyszłości.
The National Sympathizer is an information platform built around the noble world of patriotic engagement. It was created to provide information about national activities, promote new initiatives and encourage to deepen their knowledge. The National Sympathizer is a step away from his own contribution, taking matters into his own hands, it is also a ideological message for everyone interested in a radical change of their lives. The application is a mobile sum of events, articles and literature on patriotic subjects. It is a pioneering solution in the patriotic environment. It is dedicated to sympathizers of the national cause and supports everyday activism. It makes the recipient informed and organized, full of pride in walking together towards a fascinating future.

Read more...
8.3
Design
7.2
Features and Tools
9.5
UX
8.3
Final opinion
Socialappetit.com is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners

Narodowy Sympatyk Review

Narodowy Sympatyk is an app by NarodowySympatyk. Narodowy Sympatyk was first published on November 9, 2019. It is accessible on the following platforms: Android.

Android

If you are a proud owner of the Android device, Narodowy Sympatyk is compatible 5.0 and up. The most current version is 2.5.0 Before downloading Narodowy Sympatyk consider content rating:

  • Everyone

Narodowy Sympatyk requires 28M of empty space on your mobile. App’s success is proven by 1000+ downloads.


Narodowy Sympatyk to platforma informacyjna zbudowana wokół szlachetnego świata patriotycznego zaangażowania. Powstał, by udostępniać informacje o działalności narodowej, promować nowe inicjatywy i zachęcać do pogłębiania swojej wiedzy. Narodowy Sympatyk to krok od własnego wkładu, powzięcia sprawy w swoje ręce, to także ideowy przekaz dla wszystkich zainteresowanych radykalną zmianą swojego życia. Aplikacja jest mobilną sumą wydarzeń, artykułów, i literatury o tematyce patriotycznej. Jest rozwiązaniem pionierskim w środowisku patriotycznym. Jest dedykowana sympatykom sprawy narodowej i wspiera codzienny aktywizm. Czyni odbiorcę poinformowanym i zorganizowanym, pełnym dumy we wspólnym marszu ku fascynującej przyszłości.
The National Sympathizer is an information platform built around the noble world of patriotic engagement. It was created to provide information about national activities, promote new initiatives and encourage to deepen their knowledge. The National Sympathizer is a step away from his own contribution, taking matters into his own hands, it is also a ideological message for everyone interested in a radical change of their lives. The application is a mobile sum of events, articles and literature on patriotic subjects. It is a pioneering solution in the patriotic environment. It is dedicated to sympathizers of the national cause and supports everyday activism. It makes the recipient informed and organized, full of pride in walking together towards a fascinating future.

Leave a comment

Was this review helpful?
Thank you for your feedback!
0 % of people found this helpful